Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRTİLMESİ HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERE YÖNELİK AÇIKLAMA İSTENMESİNE İLİŞKİN YAZIDA, İSTEKLİLERİN YAPACAKLARI AÇIKLAMALARA ESAS OLACAK ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN AYNI UNSURLARI İÇERECEK ŞEKİLDE NET OLARAK BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR KARAR NO : 2023/UH.II-125 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 38 “… ilgili mevzuat hükmü ve açıklamaları ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, teklifi sınır […]

FAZLA ÇALIŞMA SAATİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ HK.

KARAR: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPTIRILACAK ÇALIŞMA İÇİN, ÇALIŞILACAK GÜN VE PERSONEL SAYISI İLE FAZLA ÇALIŞMA YAPILACAK HALLERDE TOPLAM FAZLA ÇALIŞMA SAATİ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLİR KARAR NO : 2023/UH.II-130 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “İhalenin 4 ve 7’nci kısımlarına ilişkin teknik şartnameler incelendiğinde, işçilerin 24 saat vardiya şeklinde çalışacağı belirtilerek, çalışacak işçilerin […]

MUHTARLARIN İHALEYE KATILMASI HK.

KARAR: MUHTARLARIN İHALEYE KATILAMAYACAĞINA VEYA KATILMASI DURUMUNDA BU KİŞİLERİN İHALE DIŞI BIRAKILACAĞINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR KARAR NO : 2023/UH.II-134 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO :10 “4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde ihale dışı bırakılma durumlarının sayma yöntemi ile hüküm altına alındığı, bahse konu durumlar arasında anılan Kanun’un 11’inci maddesine göre ihaleye […]

İHALEDE BİRDEN FAZLA TEKLİF VERME HK.

KARAR: ALTERNATİF TEKLİF VEREBİLME HALLERİ DIŞINDA, İHALELERDE BİR İSTEKLİ TARAFINDAN KENDİSİ VEYA BAŞKALARI ADINA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, ASALETEN YA DA VEKALETEN BİRDEN FAZLA TEKLİF VERME DURUMU YASAK FİİL VE DAVRANIŞTIR KARAR NO : 2023/UY.II-142 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 4 ve 17 “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü […]

İŞLEMLERİ YENİDEN İNCELEME YETKİSİ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMUNUN İHALE KOMİSYONLARININ YERİNE GEÇİP, RESEN İNCELEME SONUCUNU DOĞURACAK ŞEKİLDE İŞLEMLERİ BAŞTAN SONA YENİDEN İNCELEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR KARAR NO : 2023/UH.II-144 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 54 “… İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının […]

İDARENİN İHALEYİ İPTAL YETKİSİ HK.

KARAR: İDARE, İHALEYİ İPTAL YETKİSİNİ KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ İLE SINIRLI OLARAK KULLANMALIDIR KARAR NO : 2023/UH.II-149 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 5 “Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Temizliği, Çöp Nakli, Mevcut Yeşil Alanlarda Sulama ve Bakım Hizmetleri İçin Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin 19.12.2022 […]

ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİNİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI, KULLANIM SÜRE VE ŞEKİLLERİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ KAYDIYLA, İHALE DOKÜMANINDA ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILABİLİR KARAR NO : 2023/UY.II-152 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “Kamu İhale Genel Tebliği’nin 49.1’inci maddesinde açıklandığı üzere ihale konusu iş kapsamında yer almayan hususların […]

İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE ÇALIŞACAK İŞÇİLER HK.

KARAR: İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİLER GETİRİLEREK SAYININ TAMAMLANMASI İDARECE TALEP EDİLEMEZ KARAR NO : 2023/UH.I-175 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “14.12.2022 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin katıldığı, idarece 8 isteklinin teklifinin geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle, 1 isteklinin teklifinin ise yeterlik bilgileri tablosunda, taşıt bilgi formlarının tüm araçlar için doldurulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı […]

YÜKLENİCİLERİN İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDEKİ SORUMLULUĞU HK.

KARAR: YÜKLENİCİLER, İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDE HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI İHLÂL ETMEK SURETİYLE İDAREYE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI BİZZAT SORUMLUDUR KARAR NO : 2023/UH.I-176 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “… mevzuat hükümleri uyarınca, yüklenicilerin işin yürütülmesi sürecinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye […]

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HK.

KARAR: 4735 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN KAMU SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARININ, SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA EŞİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİP OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA, İHALE DOKÜMANI VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE BU PRENSİBE AYKIRI MADDELERE YER VERİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR KARAR NO : 2023/UH.I-160 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4735 İLGİLİ MADDE NO : 4 “Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeden, işin konusunun Edremit Belediyesi sınırları […]

KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMASI HK.

KARAR: “PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE” TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMASI ZORUNLUDUR KARAR NO : 2023/UH.I-161 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 62 “İhale komisyonunca, başvuru sahibi S… İnsan Kaynakları Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, hafta tatilinde çalıştırılacak personele ilişkin öngörülmesi gereken […]

İHALENİN İPTALİ KONUSUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ KONUSUNDA İDAREYE VERİLEN TAKDİR YETKİSİ MUTLAK VE SINIRSIZ OLMAYIP, KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. KARAR NO : 2023/UH.I-162 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 5, 39 ve 40 “15.12.2022 tarihinde yapılan ihalede 3 adet doküman indirildiği, ihaleye 3 istekli tarafından e-teklif verildiği, 15.12.2022 tarihli birinci ihale komisyonu […]

İSTENEN BELGELERİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ HK.

KARAR: VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İSTENEN BELGELERİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLİR KARAR NO : 2023/UM.I-163 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 10 “Dilekçe ekindeki belgeler incelendiğinde başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi istekli adına V… Bankası Pendik E-5 Şubesince 10.11.2020 tarihinde düzenlenmiş ve yetkili kişiler tarafından […]

SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER VE BU BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE HANGİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI BELİRLİDİR KARAR NO : 2023/UH.I-165 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “… Teknik Şartname maddelerinde, iç denetim ve kontrol ekipleri organizasyon şeması, insan kaynakları yönetim sistemi ekibi iletişim, e-posta, özgeçmiş bilgileri, her türlü eğitim faaliyetlerini tasarlayan ve […]

İHALE DOKÜMANINDAKİ FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İDARECE İHALE DOKÜMANINDA FİYAT FARKI VERİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI DURUMUNDA, HİZMETTE KULLANILACAK GİRDİLERİN AĞIRLIK KATSAYILARININ VE KULLANILACAK ENDEKSLERİN DOKÜMANDA BELİRLENMESİNİN ZORUNLUDUR KARAR NO : 2023/UH.I-165 KARAR TARİHİ : 18.01.2023 İLGİLİ KANUN NO : 4734 “İhaleye ait doküman düzenlemeleri incelendiğinde, başvuru konusu işin 7 gün 24 saat düzeninde, resmi ve dini tatil günleri dâhil olarak 01.01.2023-31.12.2025 tarihleri arasında […]

Page 1 of 100
1 2 3 4 100