İDARENİN TEKLİF TUTARI İLE YAKLAŞIK MALİYET KIYASLAMASINI YÜZDE FARK ÜZERİNDEN YAPIP TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKARAK İHALEYİ İPTAL ETMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-606 “İhalenin 2’nci kısmına ilişkin ihale komisyonu kararında “Bu kısım için ihale öncesi idaremizce tespit edilen toplam yaklaşık maliyet 312.179,00 TL dir. F… Ltd. Şti. isteklisi 1.090.000,00 TL, G… AŞ isteklisi ise 1.429.000,00 TL teklif vermiştir. İstekliler tarafından teklif edilen fiyatların tespit edilen yaklaşık maliyet fiyatından yüksek olması ve alımı durumunda kamu […]

İDARİ ŞARTNAMEDE SAYILMADIĞI HALDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELERİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK İŞLEM TESİS EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-606 “Her ne kadar ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “Bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeler ile Teknik şartnamede belirtilen tüm belgeler, teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilerek İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılmamış belgelerle Teknik Şartnamede sayılıp İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmamış belgeler yeterlik kriteri haline getirilmeye çalışılmışsa da, […]

İDARE TARAFINDAN İHALE DOKÜMANINDA YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANACAĞINA YÖNELİK BİR DÜZENLEMEYE YER VERİLMEDİYSE İSTEKLİLERİN YERLİ MALI BELGESİ SUNMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-609 “Alıma konu malın “Duktil Boru” olduğu, söz konusu ürün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer almadığından %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olmadığı, ancak mal alımı ihalesi olmasına […]

TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI İHALELERDE TÜZEL KİŞİLİĞİN SON DURUMUNA İLİŞKİN OLARAK SUNULAN BİLGİLER GÜNCEL OLMALI VE TİCARET SİCİLİNDE KAYITLI BİLGİLER İLE UYUM GÖSTERMELİDİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-611 “… mevzuat ve doküman düzenlemeleri doğrultusunda, EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin; kendileri, ortakları/üyeleri/kurucuları ve teklif mektubunu imzalama konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin EKAP’a kaydedilmesinin ve söz konusu bilgilerin ihale tarihinden önce güncellenmesinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, isteklilerce kaydedilen/güncellenen bilgilerinin […]

İSTEKLİLERİN AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN İHALE DOKÜMANINI İNDİREREK AYNI İHALEYE KATILMALARI REKABETİ VE İHALE KARARINI ETKİLEYEBİLECEK BİR DAVRANIŞTIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-613 “İdarece alınan ihale komisyonu kararında, K… Limited Şirketi hakkında “…K… Ltd. Şti.nin numuneleri uygun olmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Ancak söz konusu ihaleye ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, K… Limited Şirketinin de başvuru sahibi istekli G… Ltd. Şti. ve A…Ltd. Şti.nin kullandıkları IP adresini kullanarak ihale dokümanını […]

YAPILAN BAŞVURUNUN İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ESASINA YÖNELİK İNCELEME YAPILMAKSIZIN BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA HUKUKA UYGUNLUK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 10.08.2022 KARAR NO: 2022/MK-267 “… 4734 sayılı Kanun …. uyarınca, Kamu İhale Kurulunun, ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun’un 54. maddesinde belirtilen hallerde belirtilen kararlardan birini almakla yükümlü bulunduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulunun hangi hallerde hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı, bunlar arasında […]

İHALENİN İPTALİ İŞLEMİ, İHALE SÜRECİNDE TESİS EDİLEN İŞLEMLERİ TESİS EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE ORTADAN KALDIRAN BİR İŞLEM NİTELİĞİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.I-614 “Başvuruya konu ihaleye ait inceleme süreci devam ederken idarece ihalenin “İhaleye itiraz süresinin uzun olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayetin devam ettiği mevcut araçlarımızın sigorta işlemlerinin acil ve zorunlu yaptırılması gerektiğinden” şeklinde gerekçe ile 11.05.2022 tarihinde iptaline karar verildiği görülmüştür.   Başvuru konusu ihalenin iptali işleminin, ihale sürecinde tesis edilen […]

YEMEK, TEMİZLİK, GÜVENLİK VE PERSONEL TAŞIMA GİBİ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET İŞLERİNDE KISMİ KABUL YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.I-618 “Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinde şikayete konu ihalede kısmi kabul yapılacağının ve kabul işlemlerinin aylık olarak yapılacağının düzenlendiği tespit edilmiştir.   4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna göre ihalelerde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabileceğinin ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesine göre sözleşme konusu […]

HERHANGİ BİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN, ÇALIŞTIRILACAK TÜM PERSONELİN İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE 36 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE YAPILAN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.I-622 “İnceleme konusu ihalenin 2 yıl süre için 45 adet silahsız özel güvenlik personeli hizmeti alımına ilişkin olduğu, Teknik Şartname’de bahse konu personelin işe başlama tarihinde 36 yaşından gün almamış olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup, idare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevapta; anılan düzenlemenin, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin […]

HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMAKSIZIN KİRALAMAYA KONU TÜM ARAÇLAR İÇİN İŞİN YAPILACAĞI İLDE TESCİLLİ OLMASI ŞARTININ ARANMASI MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.I-623 “… trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin bilgilerden ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname … düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak […]

BİR İHALE İPTAL EDİLMİŞSE VE KURUMA YAPILAN BAŞVURU DA İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI DEĞİLSE BAŞVURUNUN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.II-626 “Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, 29.04.2022 tarihinde ihalenin idarece iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak “ihaleye teklif verilmediği için iptal edilmiştir.” denildiği, (29.04.2022) onay tarihli ihale komisyonu kararında “…herhangi bir katılım olmadığı için ihalenin iptal edilmesine ve durumun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verildi.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. […]

İHALENİN BÜTÇE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İDARECE İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.II-628 “… idarece ihale işlem dosyasında gönderilen bilgi notu ve ekleri ile ihalenin iptal kararı ve iptal kararına ilişkin açıklama birlikte değerlendirildiğinde, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 09.11.2021 tarihli E-15722819 sayılı “2022-2024 yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları” konulu […]

ŞİRKETİN TEK ORTAĞI OLAN VE ŞİRKETİN İŞ VE İŞLEMLERİNDE MÜNFERİDEN TEMSİLE YETKİLİ KILINAN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İSTEKLİ ADINA E-İMZA KULLANMAK SURETİYLE TEKLİF VERMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UY.II-630 “Yapılan değerlendirme ve tespitler neticesinde, isteklilerin EKAP sistemine kaydolduğu esnada, istekli adına ihale işlemlerini yürütmekle yetkili kişilerin belirlendiği, anılan kişilere ilişkin tevsik edici belgelerin yine kayıt esnasında sunulmuş olduğu, anılan kişilerin istekli adına yetkili olduğu hususunun aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı, belirtilen kişilerin istekli adına yürüttüğü işlemleri […]

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BEŞ BİN TL’NİN ALTINDA YER ALAN TUTARLAR VERGİ BORCU OLARAK KABUL EDİLMEZ

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UY.II-631 “T…F… Anonim Şirketinin N…. Ltd. Şti.nin tek ortağı olduğu, ancak gönderilen bilgi ve belgelerden T…F… Anonim Şirketinin vergi borcunun bulunmadığının anlaşıldığı ve dolayısıyla sorumlu tutulamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.4.1’inci maddesi uyarınca; toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceği, bu bağlamda 5.000 TL’nin altında yer alan […]

FARKLI BİR İHALEYE AİT DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK AYKIRILIK İDDİALARI İÇEREN İDDİANIN ESAS YÖNÜNDEN İNCELENMEKSİZİN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UH.II-627 “Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde taraflarınca yapılan numaralandırma sisteminde yer alan ve aynı hususları içeren 9 ve 10’uncu iddialarının 02.06.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1090 sayılı Kurul kararında 5’inci iddia kapsamında esastan incelendiği ve uygun bulunmadığı, ancak bahse konu iddiaya ilişkin olarak Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.02.2022 tarihli ve E:2021/1557, K:2022/315 sayılı kararında “… davalı […]