KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN KARARLAR

SONUÇLAR

SıraKarar MerciiKarar TarihiKarar NoKarar İçeriğiKarar
1İdare Mahkemeleri28.12.20172017/3245Tek geçerli teklif sahibi uhdesinde ihalenin bırakılması, rekabet şartlarına ve kamu yararına aykırılık teşkil eder.
2İdare Mahkemeleri05.09.20162016/3225İhale dokümanında, muhtelif makine, araç ve gerecin yükleniciye ait olması koşulunun getirilmesi, rekabeti engelleyici niteliktedir ve hukuka aykırıdır.
3İdare Mahkemeleri25.11.20152015/2465İstekliler dışındaki kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerdeki eksiklikler kurum tarafından ilgili kuruluş veya kişiye tamamlattırılmalıdır.
4İdare Mahkemeleri25.11.20152015/UM.III-3119Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir.
5İdare Mahkemeleri20.11.20152015/2730Kurul, eşit muamele ilkesi gereğince davaya konu edinilen hususu davacı dışında diğer istekliler açısından da incelemelidir.
6İdare Mahkemeleri13.11.20152015/1556İdareler, yeterlilik kriterlerini rekabet edebilme ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir
7İdare Mahkemeleri13.11.20152015/1555İhale dokümanına ve teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
8İdare Mahkemeleri06.11.20152015/1556Aşırı düşük teklif açıklamaları ticari hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
9İdare Mahkemeleri28.10.20152015/1590Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olarak kabul edilebilecek toplama veya çarpma hatası varsa isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
10İdare Mahkemeleri27.10.20152015/1087Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
11İdare Mahkemeleri22.10.20152015/1369İhale konusu iş için alınacak veya çıkarılacak personele karar veren mercinin idare olması hukuka aykırıdır.
12İdare Mahkemeleri20.10.20152015/1456Başvuru ve teklif mektuplarında şirketin ticaret unvanı ve kaşesi ile şirket yetkilisinin ad ve soyadına yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olur.
13İdare Mahkemeleri16.10.20152015/1327Banka referans mektubunda salt ıslak imzanın bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet vermez.
14İdare Mahkemeleri15.10.20152015/2174İdarenin belirttiği usule göre başvuru yoluna giden isteklinin bu sebeple hak kaybına uğraması hukuka aykırıdır.
15İdare Mahkemeleri14.10.20152015/3416Kuruma; aday, istekli ya da istekli olabilecekler itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
16İdare Mahkemeleri08.10.20152015/1369İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
17İdare Mahkemeleri06.10.20152015/1264Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan eksikliklerin, tekliflerin değerlendirme aşamasından sonra tamamlatılması mümkün değildir.
18İdare Mahkemeleri06.10.20152015/1067Kurulun itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğini incelemesi yetki sınırları içerisindedir.
19İdare Mahkemeleri05.10.20152015/1290Belge eksikliği niteliğinde olmayan bilgi eksiklikleri daha sonra tamamlatılabilir.
20İdare Mahkemeleri02.10.20152015/1330Aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata ve ticari hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
21İdare Mahkemeleri01.10.20152015/1323Usulüne uygun şekilde yapılmayan tebligatlarda yasal süre işlemeye başlamaz.
22İdare Mahkemeleri01.10.20152015/1060Şikayet başvurusunda bulunmak için kesinleşen bir ihale kararının mevcudiyeti aranmaz.
23İdare Mahkemeleri18.09.2015 2015/1274Salt tek geçerli teklifin kalması rekabet ortamının oluşmadığı anlamına gelmez.
24İdare Mahkemeleri18.09.20152015/32191Özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak yapılan başvurularda, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerekmektedir.
25İdare Mahkemeleri18.09.2015 2015/1218İdarenin teknik görüş alması gereken hallerde bundan imtina ederek karar vermesi hukuka aykırılık teşkil eder.
26İdare Mahkemeleri17.09.20152015/1258Tekliflerin oluşturulması sırasında isteklilerde tereddüt oluşmasına sebebiyet verecek düzenlemelere ihale dokümanında yer verilmemelidir.
27İdare Mahkemeleri17.09.20152015/1263İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
28İdare Mahkemeleri17.09.20152015/1668İhale dokümanında marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
29İdare Mahkemeleri17.09.20152015/2031Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek yasak fiil ve davranışlar arasındadır.
30İdare Mahkemeleri16.09.20152015/1790Dilekçenin ekler kısmında belirtilen belgeler, aynı zamanda bu belgelerin dilekçe ile sunulduğuna karine teşkil eder.
31İdare Mahkemeleri10.09.20152015/1122Teklif mektupları mevzuatta belirtilen şartlara ve teklif mektubu standart formuna uygun olmalıdır.
32İdare Mahkemeleri20.08.20152015/413İdarenin kendisine bildirimde bulunduğu şekilde hak arayan isteklinin başvurusunun reddedilmesi hukuka aykırıdır.
33İdare Mahkemeleri07.08.20152015/1743Alınan teknik görüşlerin karar vermeye esas teşkil edecek nitelikte olması gerekir.
34İdare Mahkemeleri05.08.20152015/1849İhale üzerinde kalan isteklinin bu sebeple başvuru ehliyetinin bulunmadığı söylenemez.
35İdare Mahkemeleri24.07.20152015/1707İsteklinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin üzerinde olması, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlamına gelmez.
36İdare Mahkemeleri23.07.20152015/1685Kurul, isteklinin üzerinde ihale kaldığı gerekçesiyle başvuru ehliyetinin bulunmadığına karar veremez.
37İdare Mahkemeleri15.07.20152015/1034İdare, yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını incelemelidir.
38İdare Mahkemeleri15.07.20152015/920İş deneyim belgelerinde, noterin sıfatı ve imzasına yönelik verilen apostil tasdik şerhi belgelerin doğruluğunu kanıtlayacağı gibi usul kurallarına da uygundur.
39İdare Mahkemeleri14.07.20152015/1081İdari ve teknik şartnamelerde birbirine aykırı nitelikte ve isteklilerde tereddüt yaratacak mahiyette hükümlere yer verilmemelidir.
40İdare Mahkemeleri14.07.20152015/1040Başvuru bedelinin yanlışlıkla farklı ihale için yatırılması halinde kurum tebligat yapmak suretiyle istekliyi haberdar etmelidir.
41İdare Mahkemeleri14.07.20152015/903Teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini vekil sıfatıyla imzalayan kişi hakkındaki yasaklama kararı şirketin ihaleye katılımında olumsuz bir etkiye sahip değildir.
42İdare Mahkemeleri13.07.20152015/1029İdari şartnamede yer verilen düzenlemeler mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemelidir.
43İdare Mahkemeleri03.07.20152015/1035İsteklilerin sunduğu iş deneyim belgesi, idarenin belirlediği ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmak zorundadır.
44İdare Mahkemeleri03.07.20152015/1000İhale dokümanına ve onun parçası olan teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
45İdare Mahkemeleri01.07.20152015/2757İdare temel ilkeleri gözeterek ihalenin iptali yoluna gidebilir.
46İdare Mahkemeleri30.06.20152015/818İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtiği usule göre başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
47İdare Mahkemeleri30.06.20152015/2724Kurulun inceleme yapma yetkisi yasada açıkça sınırlandırılmıştır.
48İdare Mahkemeleri29.06.20152015/2722İstekliler birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata yaparlarsa teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
49İdare Mahkemeleri26.06.20152015/425Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
50İdare Mahkemeleri25.06.20152015/898İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun biçimde kullanmak zorundadır.
51İdare Mahkemeleri25.06.20152015/2680İdare tarafından yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi teklif sıralamasını değiştirmiyorsa ihalenin iptal edilmesi gerekmez.
52İdare Mahkemeleri25.06.20152015/837Şikayet başvurusu için tayin edilen yasal süreler hukuka aykırılığının farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren başlar.
53İdare Mahkemeleri25.06.20152015/2673Aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi için ihale dokümanında belirtilen usule uygun yapılması gerekir.
54İdare Mahkemeleri25.06.20152015/900Kamu kaynaklarının verimli kullanıldığı ve rekabet ortamının oluştuğu ihalelerde ihale iptal kararı verilmez.
55İdare Mahkemeleri23.06.20152015/1121İhale dokümanının ilana yansımayan kısımlarına yönelik şikayet başvuru süresi dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
56İdare Mahkemeleri18.06.20152015/2448Mezuniyet belgesinin benzer iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için şirkette asgari ortaklık süresinin koşulları oluşmalıdır.
57İdare Mahkemeleri17.06.20152015/2212İdare, ihaleyi iptal etme konusundaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
58İdare Mahkemeleri17.06.20152015/1085Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
59İdare Mahkemeleri17.06.20152015/1086İhale dokümanının ilanda yer alan hususlarına yönelik şikayet başvuru süresi ilk ilan tarihinden, ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuru süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
60İdare Mahkemeleri17.06.20152015/1010İdare, teknik şartnamede aranan yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakır.
61İdare Mahkemeleri15.06.20152015/1206Hakkında yasaklama kararı olmayan şirket müdürünün teklifi geçersiz sayılmaz.
62İdare Mahkemeleri10.06.20152015/769Teklif geçerlilik süresi dolmadan ihale iptal edilemez.
63İdare Mahkemeleri09.06.20152015/970İş bitirme belgesinin ilgili yurtdışı valiliğince onaylanması belgenin içerik olarak doğrulandığı anlamına gelecektir.
64İdare Mahkemeleri08.06.20152015/239İdarenin sözleşmenin imzalanması sonrasında diğer istekliler aleyhine idari itiraz sürecine tabi bir işlem tesis etmesi, isteklilerin itiraz hakkını halen kullanabilmesine olanak sağlar.
65İdare Mahkemeleri04.06.20152015/846Teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde teklif dosyası hazırlanmalıdır.
66İdare Mahkemeleri04.06.20152015/797Düzenlenen iş bitirme belgesi, işletmenin tür değiştirmesi halinde yeni şirket bünyesinde kullanılabilir.
67İdare Mahkemeleri04.06.20152015/2087İdarenin şikayet başvurusuna süresi içerisinde cevap vermemesi halinde başvuru sahibi cevap verme süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunmalıdır.
68İdare Mahkemeleri04.06.20152015/876Alınan teknik görüşlerin karar vermeye esas teşkil edecek nitelikte somut verilere dayanılarak hazırlanması gerekir.
69İdare Mahkemeleri03.06.20152015/2046Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında hiçbir açıklamada bulunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir.
70İdare Mahkemeleri02.06.20152015/582İdare, yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakır.
71İdare Mahkemeleri28.05.20152015/2028Bir idari işlemin iptal davasına konu edinilmesi için kesin ve yürütülebilir nitelikte olması gerekir.
72İdare Mahkemeleri28.05.20152015/2010İş deneyim belgeleri; iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
73İdare Mahkemeleri26.05.20152015/1977İhaleye teklif veren şirketlerin SGK prim borcu bulunması halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
74İdare Mahkemeleri26.05.20152015/1975Birim fiyat teklif cetvelinde aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar sunulması ihale dokümanı tarafından yasaklanmadığı müddetçe hukuka uygundur.
75İdare Mahkemeleri22.05.20152015/1946Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu ancak ihale dokümanında belirtilmiş ise numune değerlendirmesi yoluyla yapabilecektir.
76İdare Mahkemeleri20.05.20152015/820Aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilebilmesi için; mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde hazırlanması gerekir.
77İdare Mahkemeleri18.05.20152015/686Öngörülen yasal süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunun mahkemeye yapılması halinde merciine tevdi kararı verilir.
78İdare Mahkemeleri18.05.20152015/710İlan, ön yeterlilik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.
79İdare Mahkemeleri15.05.20152015/1863Kurul mevzuat gereğince kendisine verilen yetki sınırları içinde karar vermelidir.
80İdare Mahkemeleri15.05.20152015/703Yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
81İdare Mahkemeleri14.05.20152015/1812İtirazen şikayet dilekçesine konu edinilen iddiaların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
82İdare Mahkemeleri14.05.20152015/713İhale dokümanının belirsiz ve çelişkili ifadeler barındırması ihalenin iptaline sebep olabilir.
83İdare Mahkemeleri14.05.20152015/1855İlan yapılmayan ihalelerde idare tarafından davet edilmeyip ihale dokümanının satılmadığı kişilerin yaptığı itirazen şikayet başvuruları kurulun görev alanında değildir.
84İdare Mahkemeleri13.05.20152015/1797Aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir.
85İdare Mahkemeleri11.05.20152015/671İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları idarenin açıklama istediği bileşenlerle sınırlı olarak incelenir.
86İdare Mahkemeleri08.05.20152015/1784İdare, kendisine yapılan başvurulardaki şekil eksikliğini, Kurumun internet sayfasında ilan etmelidir.
87İdare Mahkemeleri07.05.20152015/1730Anahtar teknik personel olarak tayin edinilen kişinin birden fazla yerde aynı sıfatla çalışması hukuka aykırılık teşkil eder.
88İdare Mahkemeleri07.05.20152015/818Kurul, isteklilerin itirazen şikayete konu ettikleri iddiaların tamamını incelemek zorundadır.
89İdare Mahkemeleri07.05.20152015/653İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun biçimde kullanılmak zorundadır.
90İdare Mahkemeleri07.05.20152015/1768Yasak kapsamındaki kişilerin, hissedarı oldukları şirket adına iş deneyim belgelerini sunmaları ihaleye dolaylı katılım niteliğinde olacağından hukuka aykırıdır.
91İdare Mahkemeleri06.05.20152015/719İhale dokümanında bazı belgelendirme kuruluşlarının isminin belirtilmesi rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil eder.
92İdare Mahkemeleri06.05.20152015/745İhale dokümanına uygun hazırlanmayan yaklaşık maliyet ihalenin iptalini gerektirir.
93İdare Mahkemeleri30.04.20152015/668Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.
94İdare Mahkemeleri30.04.20152015/770Yeterlilik şartlarının teklif dosyasında sunulup sunulmaması noktasında isteklilerde tereddüt oluşturan düzenlemeler hukuka aykırıdır.
95İdare Mahkemeleri30.04.20152015/774Teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin isteklilerde tereddüt oluşturması halinde ihalenin iptali yoluna gidilir.
96İdare Mahkemeleri24.04.20152015/512İdareler tarafından hazırlanan ihale dokümanı belirsiz ve çelişkili ifadeler barındırmamalıdır.
97İdare Mahkemeleri22.04.20152015/1564İhaleye katılım yasağından söz edebilmek için ihale konusu işin bir önceki görev yerinin faaliyet alanıyla ilgili olması gerekir.
98İdare Mahkemeleri17.04.20152015/450Başvuru sürelerin kısaltıldığı hallerde bu özel sürelerin işletilmesi idarenin bildirimine bağlıdır.
99İdare Mahkemeleri17.04.20152015/458İsteklilerin sunduğu belgede yer alan iş deneyim tutarı, idari şartnamede belirtilen asgari iş deneyim tutarından daha az olmamalıdır.
100İdare Mahkemeleri16.04.20152015/467İdare, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden açıklama istemeden teklifleri reddedemez.
101İdare Mahkemeleri16.04.20152015/596İhale tarihinde geçerli olan belgeler ile ihaleye katılmak esastır.
102İdare Mahkemeleri15.04.20152015/682Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verilmez.
103İdare Mahkemeleri14.04.20152015/528Şikayet başvurularının içerik olarak hangi hususa ilişkin olduğunun tespiti başvuru sürelerinin tayini açısından önem arz eder.
104İdare Mahkemeleri10.04.20152015/295İdarelerin ihale konusu işin ne olacağına bu ihtiyacın nasıl giderileceğine ilişkin kriterleri belirleme noktasındaki takdir hakları sınırsız değildir.
105İdare Mahkemeleri08.04.20152015/469Kurul kararı sonrasında olsa bile idare, ilk başvurudaki iddialardan bağımsız yeni bir işlem tesis ettiğinde öncelikle idareye şikayet başvurusu yapılır.
106İdare Mahkemeleri07.04.20152015/1376Gizlilik ilkesinin uygulandığı ihale süreçlerinde iddiaların somut delillere dayanması gerektiği kuralı geniş yorumlanmalıdır.
107İdare Mahkemeleri03.04.20152015/442Aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
108İdare Mahkemeleri31.03.20152015/499Hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
109İdare Mahkemeleri31.03.20152015/564Aracın motorlu taşıtlar vergisinin daha önce ödenmesi sebebiyle teklife yansıtılmaması ve demirbaş listesinde belirtilmese bile niteliği gereği öyle olan bir ekipman için amortisman ayrılması hukuka aykırılık teşkil etmez.
110İdare Mahkemeleri30.03.20152015/1252Geçici teminatın gelir kaydedilebilmesi için yasaklama kararının idare veya mahkeme tarafından verilmiş olması gerekir.
111İdare Mahkemeleri27.03.20152015/142İdari şartnamelerde yer alan düzenlemeler teklif fiyatı oluşturmada belirsizliğe yol açmamalıdır.
112İdare Mahkemeleri26.03.20152015/443İlgilinin adreste bulunmaması sebebiyle tebligatın yapılamayıp idareye iade edilmesi halinde tebligatın yapılamamış olduğunun kabulü gerekir.
113İdare Mahkemeleri26.03.20152015/1209Vekaletnamedeki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun olmadığından yasal sürüler işlemez.
114İdare Mahkemeleri26.03.20152015/1226İdari ve teknik şartnamede yer alacak şartlar ve bunların değerlendirilmesi ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.
115İdare Mahkemeleri26.03.20152015/635İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin yapılan şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmaması ihalenin iptalini gerektirir.
116İdare Mahkemeleri26.03.201520154/232Kurul itirazen şikayet dilekçesine konu edinilmiş iddiaların tamamını incelemek zorundadır.
117İdare Mahkemeleri25.03.20152015/516Aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelendirmek amacıyla serbest muhasebeci tarafından imzalanan faturalar usule aykırıdır.
118İdare Mahkemeleri25.03.20152015/604Kesinleşen ihale dokümanında yeterlilik kriteri olarak belirlenen hususlar tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında incelenir.
119İdare Mahkemeleri24.03.20152015/258Ortaklık durum belgesindeki imzanın ve mührün doğruluğunun tasdik edilmemesi idare tarafından tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliğidir.
120İdare Mahkemeleri24.03.20152015/389İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
121İdare Mahkemeleri23.03.20152015/1141İhale yetkilisi ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmeti gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
122İdare Mahkemeleri23.03.20152015/335İş deneyim belgesini kullanabilmek için gerekli olan “en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma” şartında belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç tarihi tüzel kişiliğe ortak olunduğu tarihtir.
123İdare Mahkemeleri23.03.20152015/526Teknik şartnamede yer alan ifadeler isteklilerin teklif sunma iradeleri üzerinde olumsuz etki oluşturup ihaleye katılımı azaltacak nitelikte olmamalıdır.
124İdare Mahkemeleri20.03.20152015/426Aşırı düşük teklif verildiği yönündeki itirazların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
125İdare Mahkemeleri19.03.20152015/423Mahkemenin yapılan başvuruyu inceleyebilmesi için bir ön koşul niteliğinde olan şikayet ve itirazen şikayet yollarının tüketilmiş olması gerekir.
126İdare Mahkemeleri17.03.20152015/1074Yaklaşık maliyetin altında kalan teklifler, başka bir kıyaslama yapmaya gerek olmaksızın aşırı düşük teklif niteliğindedirler.
127İdare Mahkemeleri13.03.20152015/290Yeterince iyi hazırlanmayan, muğlak ifadeler barındıran şartnameler tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engeller.
128İdare Mahkemeleri12.03.20152015/388Şartnamelerde yer alan belirsiz ve çelişkili ifadeler isteklilerin gerçek anlamda rekabet etmesini ve gerçekçi fiyatlar sunmasını engeller.
129İdare Mahkemeleri11.03.20152015/329Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu idarece yapılacak numune değerlendirmesine göre tespit edilir.
130İdare Mahkemeleri11.03.20152015/454Esası etkilemeyen eksikliklerin gerek idarece gerek kurumca tamamlatılmasına bir engel bulunmamaktadır.
131İdare Mahkemeleri09.03.20152015/930Fiyat dışı unsur olarak belirlenen düzenlemeler, rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırmamalıdır.
132İdare Mahkemeleri06.03.20152015/176Benzer iş tanımı rekabet etmeyi engelleyecek nitelikte açıklamalar barındırmamalıdır.
133İdare Mahkemeleri05.03.20152015/135Teknik şartnamede; marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
134İdare Mahkemeleri05.03.2015 2015/903İhalenin resen iptal edildiği hallerde bu kararının taraflara tebliğinden önce yapılan itirazen şikayet başvuruları kurumun görev alanı içindedir.
135İdare Mahkemeleri04.03.20152015/162Yapım işi ihalesi ile hizmet alımı ihalelerinde yerli malı sunan istekli lehine değil, yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilir.
136İdare Mahkemeleri03.03.20152015/296İtirazen şikayet dilekçesinde başvuru sahibi; başvuru konusunu, sebeplerini ve dayandığı delilleri göstermek zorundadır.
137İdare Mahkemeleri03.03.2015 2015/812Analizler ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında istenebilir.
138İdare Mahkemeleri02.03.20152015/787Teknik şartnameye aykırı hususlar içeren aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmez.
139İdare Mahkemeleri27.02.20152015/134Şikayet başvurusunda yer almayan iddialar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.
140İdare Mahkemeleri27.02.20152015/272Resmi kurum tarafından verilen belgenin gerçeği yansıtmaması durumunda bunun sonucundan istekli sorumlu tutulmaz.
141İdare Mahkemeleri26.02.20152015/264İstekliler, aşırı düşük teklif açıklamalarını istenilen bileşenlere yönelik ve teknik şartnameye uygun şekilde hazırlamalıdır.
142İdare Mahkemeleri24.02.20152015/731Kurumun Daire başkanının itirazen şikayet başvurusu hakkında herhangi bir nihai karar alma yetkisi yoktur.
143İdare Mahkemeleri20.02.20152015/241İhale ilanında yer alan bir hususun değiştirilebilmesi için düzeltme ilanı yapılması gerekir.
144İdare Mahkemeleri20.02.20152014/2039İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebilme şartları geniş yorumlanmalıdır.
145İdare Mahkemeleri20.02.20152015/99Hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren şikayet başvurusu süresi başlar.
146İdare Mahkemeleri20.02.20152014/2059Vekilin, kendisine verilen vekaletnamenin aslına uygunluğunu imzası ile onaylayabilme yetkisi vekâletnamenin kendisi tarafından kullanıldığı işlemlerle sınırlı değildir.
147İdare Mahkemeleri19.02.20152015/653Yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
148İdare Mahkemeleri19.02.20152015/663Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işlere ilişkin yasağın kapsamı ayrılmadan önceki görev ve faaliyet alanlarıyla sınırlıdır.
149İdare Mahkemeleri19.02.20152015/278İhalenin iptal edildiği hallerde teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusu incelenmeksizin reddedilir.
150İdare Mahkemeleri19.02.20152015/125İstekli tarafından teklif edilen bedelin hesaplanan asgari maliyet bedelinin üzerinde olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır.
151İdare Mahkemeleri18.02.20152015/626İsteklinin salt teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması başvuru ehliyetinin olmayacağı anlamına gelmez.
152İdare Mahkemeleri17.02.20152015/261İdare, teknik şartnamede aranan yeterlilik belgelerinin teklif dosyasında sunulup sunulmadığını kontrol etmek zorundadır.
153İdare Mahkemeleri17.02.20152015/260İdare, yeterlilik belgelerinin teklif dosyasında sunulup sunulmadığını kontrol etmek zorundadır.
154İdare Mahkemeleri12.02.20152015/223İhale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik yapılan itirazen şikayet başvurularının süresi dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
155İdare Mahkemeleri12.02.20152015/213Ön inceleme aşamasında tespit edilen eksikliklere ilişkin olarak yapılacak tebligat yasada belirtilen usullerden biri ile gerçekleştirilmelidir.
156İdare Mahkemeleri12.02.20152014/2216Yürütmenin durdurulması kararı telafisi imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde mümkündür.
157İdare Mahkemeleri10.02.20152015/197İdare, idari şartnamede belirtmediği kriterlere dayanarak iş deneyim belgesinin içerik denetlemesini yapamaz.
158İdare Mahkemeleri06.02.20152015/177İhale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuruların süresi dokümanın satın alındığı tarihten itibaren başlar.
159İdare Mahkemeleri04.02.20152015/353Temel ilkelere aykırılık teşkil eden düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmez.
160İdare Mahkemeleri2.02.20152015/138Teknik şartnamede yer alan ifadeler, isteklilerin teklif vermelerini engelleyecek nitelikte çelişki barındırmamalıdır.
161İdare Mahkemeleri29.01.20152015/104Kuruma aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.
162İdare Mahkemeleri28.01.20152015/239Kurul, sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan itirazen şikâyet başvurularının esasını inceleyemez.
163İdare Mahkemeleri28.01.20152015/206Şirket ortaklarının son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri ihaleye katılan kişi dışında birini onaylar nitelikte ise bu durum belge eksiliği olarak kabul edilir.
164İdare Mahkemeleri26.01.20152015/149Hukuka aykırılığı iddia edilen işlemin farkına varıldığı tarih istekliye bu kararın tebliğ edildiği tarihtir.
165İdare Mahkemeleri23.01.20152015/20İhale dokümanına yönelik itirazlar istekli sıfatını kazanan kişi tarafından ileri sürülemez.
166İdare Mahkemeleri23.01.20152015/40Hizmet alımına dayanak teşkil edecek şartnamelerde, idarelere yönelik olan yasağın kapsamı personelin işe alımı ve çıkarılması noktasındadır.
167İdare Mahkemeleri21.01.20152015/98Sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil eden düzenlemeler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte ise ihalenin iptali yoluna gidilir.
168İdare Mahkemeleri21.01.20152015/90İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması başvuru ehliyetinin olmayacağı anlamına gelmez.
169İdare Mahkemeleri20.01.20152015/85İdare, yürütmenin durdurulması kararının gereklerine göre hukuki işlem tesis etmelidir.
170İdare Mahkemeleri20.01.20152015/59Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygun hazırlanması halinde ticari hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiğinden bahisle teklif değerlendirme dışı bırakılmaz.
171İdare Mahkemeleri20.01.20152015/46İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi merciye başvuracağını bildirmek zorundadır.
172İdare Mahkemeleri15.01.20152015/58İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
173İdare Mahkemeleri13.01.20152015/41Tek bir kalem için belli oranda düşük belirlenen metraj, aşın düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesine dayanak oluşturmaz.
174İdare Mahkemeleri12.01.20152015/31Şikayet başvurusunda yer verilmeyen iddialar, itirazen şikayet başvuruna konu edilemez.
175İdare Mahkemeleri09.01.20152015/24Daha önce sunulmuş olan belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ayrıca tekrar sunulamaması teklifin reddedileceği anlamına gelmez.
176İdare Mahkemeleri31.12.20142014/1890İdari şartnamede yer alan çelişkili ifadeler teklif vermede isteklileri tereddütte düşürüp teklif veren sayısında azalmaya sebep olmuş ise ihalenin iptali yoluna gidilir.
177İdare Mahkemeleri31.12.20142014/1704Teknik şartnamede yer alan çelişkili ve eksik ifadeler rekabet ilkesini ihlal edeceği gibi kamu zararına da sebebiyet verebilir.
178İdare Mahkemeleri31.12.20142014/1720Teknik şartnamede yer alan belirsiz nitelikteki düzenlemeler tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engeller.
179İdare Mahkemeleri30.12.20142014/1665İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunabilirler.
180İdare Mahkemeleri 30.12.20142014/1831Kamu görevinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle faaliyet gösterdikleri alanlar ile ilgili olarak o kuruma karşı bir görev veya iş alamazlar.
181İdare Mahkemeleri25.12.20142014/1840İhalenin yapıldığı tarihte gerçekleştirilen ilk oturumda, belgelerin mevcudiyeti tespit edilirken izleyen oturumlarda içerik değerlendirmesi yapılır.
182İdare Mahkemeleri23.12.20142014/4480Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken belgelere dayanıp dayanmadığı noktasından hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
183İdare Mahkemeleri18.12.20142014/1841İdare, yeterlilik belgelerinin sunulup sunulmadığını tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kontrol etmek zorundadır.
184İdare Mahkemeleri16.12.20142014/1977İhale dokümanına uygun geçerli iki teklifin varlığı rekabet ortamını sağlamaya elverişlidir.
185İdare Mahkemeleri16.12.20142014/1753Teklif dosyasında sunulan belgelerdeki mühür ve imza noksanlığı esası etkilemeyecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilir, ilgililerce tamamlatılır.
186İdare Mahkemeleri11.12.20142014/1959İdare, mahkeme kararlarına uymak ve geciktirmeden yerine getirmek zorundadır.
187İdare Mahkemeleri09.12.20142014/1446İhalede 2 isteklinin bulunması halinde birinin elenmesi, ihalenin doğrudan diğerinin üzerinde kalacağı anlamına gelmez.
188İdare Mahkemeleri09.12.20142014/1782Teknik şartnamede yer verilen yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmemesi, ihale komisyonunun inceleme yapma yetkisini ortadan kaldırmaz.
189İdare Mahkemeleri08.12.20142014/1694Teknik şartnamede yer alan çelişkili ifadeler ihalenin iptalini gerektirebilir.
190İdare Mahkemeleri05.12.20142014/1483İhalede yaklaşık maliyete çok yakın olan tek geçerli teklifin kalması rekabet ilkesini ihlal eder.
191İdare Mahkemeleri05.12.20142014/1982İdari şartnamede yer almasa bile teknik şartnamede aranan yeterlilik kriterleri teklif dosyasında bulunmak zorundadır.
192İdare Mahkemeleri02.12.20142014/3907Bilgi eksikliği niteliğinde olmayan belge eksikliği daha sonra tamamlatılamaz.
193İdare Mahkemeleri02.12.2014 2014/1718Aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygunluğu incelenirken salt ilgili mevzuatta yer verilmeyen belgelere dayanılması hukuka aykırılık teşkil etmez.
194İdare Mahkemeleri02.12.20142014/3908İşletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Odalar tarafından düzenlenir.
195İdare Mahkemeleri28.11.2014 2014/1372Yaklaşık maliyete çok yakın olan tek geçerli teklif rekabet ilkesini ihlal eder.
196İdare Mahkemeleri28.11.20142014/1655İstekli, teklifini standart formlara uygun hazırlamalı ve aritmetik hata yapmamalıdır.
197İdare Mahkemeleri27.11.20142014/1553Yaklaşık maliyetin çok altında kalan teklif fiyatları ticari hayatın olağan akışına uygunluğu bakımından sorgulamalıdır.
198İdare Mahkemeleri27.11.20142014/2051İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerekir.
199İdare Mahkemeleri27.11.20142014/1561İhale ilanına ilişkin şikayet başvuruları; ilan tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde yapılmalıdır.
200İdare Mahkemeleri27.11.20142014/1237İstekliler tekliflerini kesinleşen ihale dokümanına göre hazırlamalı, dokümanda belirtilmeyen farklı yasa hükümlerini sürece dahil etmemelidirler.
201İdare Mahkemeleri27.11.20142014/1551İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.
202İdare Mahkemeleri27.11.20142014/1239İstekliler tekliflerini kesinleşen ihale dokümanında belirtilen kriterlere uygun hazırlamalıdır.
203İdare Mahkemeleri24.11.20142014/3708İlgili kamu kurumunda başmüfettişlik yapmış olan kişi yasal süreler geçmeden kurumun ihalelerine katılamaz.
204İdare Mahkemeleri21.11.20142014/1410Haklarında kamu davası açılan istekliler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
205İdare Mahkemeleri20.11.20142014/1390Zımni ret halinde idare, bu duruma karşı başvuru yollarını gösteremeyeceğinden, ilgilinin başvuru süresini kaçırdığı da iddia edilemeyecektir.
206İdare Mahkemeleri20.11.20142014/1828Başvurudaki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun değildir.
207İdare Mahkemeleri 20.11.20142014/1745İdare, belirtilen tüm yeterlilik kriterlerinin istekliler tarafından sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek zorundadır.
208İdare Mahkemeleri19.11.2014 2014/1537Şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmeyen iddialar, itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.
209İdare Mahkemeleri18.11.20142014/1538Şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonu tarafından demonstrasyon sunumu yapılmasına karar verilmesi şikayet başvurusuna ilişkin sürecin tamamlanmadığını gösterir.
210İdare Mahkemeleri18.11.20142010/383Kanunda ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir belge yönetmelik ile istenemez.
211İdare Mahkemeleri13.11.20142014/3521Bilimsel veriler ışığında hazırlanan bilirkişi raporlarının karar vermeye esas teşkil edecek şekilde açıklayıcı olması gerekir.
212İdare Mahkemeleri12.11.20142014/1605– İstekli başvurunun konusunu, sebeplerini ve dayandığı delilleri itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtmek zorundadır.
213İdare Mahkemeleri11.11.2014 2014/3441İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
214İdare Mahkemeleri10.11.20142014/1430İdarece 10 günlük karar alma süresi sona erdikten sonra bir cevap verilmesi halinde itirazen şikayet süresi idarenin cevap verdiği tarihinden itibaren başlar.
215İdare Mahkemeleri10.11.20142014/3436Haklarında kamu davası açılanlar ile yarısından fazla hissesine sahip oldukları sermaye şirketleri kamu ihalelerine katılamazlar.
216İdare Mahkemeleri07.11.2014 2014/1122İtirazen şikayet başvurusunu inceleyip karar verme yetkisi Kurula aittir.
217İdare Mahkemeleri07.11.20142014/1498İş ortaklığı beyannamesindeki imza noksanlığı daha sonra tamamlatılabilecek bir eksikliktir.
218İdare Mahkemeleri07.11.20142014/1439İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturmalıdır.
219İdare Mahkemeleri06.11.20142014/1181İdareler, yeterlilik kriterlerini yasada sayılanlara paralel ve temel ilkelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir.
220İdare Mahkemeleri06.11.2014 2014/1374Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olması gerekir.
221İdare Mahkemeleri06.11.2014 2014/1646Birim fiyat sözleşmelerinde aritmetik hata oluşması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır.
222İdare Mahkemeleri05.11.20142014/1432Bir giderin öngörülmesi ile hiç öngörülmemesi durumunda KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet vermez.
223İdare Mahkemeleri 31.10.20142014/1036Aşırı düşük teklif açıklamalarında hakkında açıklama istenilen bileşenleri idare tespit eder.
224İdare Mahkemeleri31.10.20142014/1030İhale komisyon kararı kesinleştikten sonra idare tarafından yaklaşık maliyette değişikler yapılması hukuka uygun değildir.
225İdare Mahkemeleri27.10.20142014/3245İhaleye katılımda yeterlilik kuralları, 4734/10’da sayılan kriterle göre tayin edilir.
226İdare Mahkemeleri27.10.20142014/3253Tebliğ hükümlerine uygun hazırlanmayan aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmez.
227İdare Mahkemeleri23.10.20142014/3227Zeyilname ile getirilen değişikliklerin teknik olarak gerekli olup olmadığı ve ihalede rekabeti engelleyip engellemediği incelenmelidir.
228İdare Mahkemeleri23.10.20142014/3228Kamu ihale kurumunun verebileceği kararlar sınırlı sayıda ilkesine tabidir.
229İdare Mahkemeleri21.10.20142014/3173Şikayet başvurusuna istinaden ihalenin idare tarafından iptal edilmesi halinde bu karara karşı kuruma başvurulur.
230İdare Mahkemeleri15.10.2014 2014/3123Ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmez.
231İdare Mahkemeleri13.10.20142014/1078Kurul, düzeltici işlem belirlenmesine karar verdikten sonra idare bu karardan önceki bir sebebe dayanarak ihaleyi iptal edemez.
232İdare Mahkemeleri09.10.20142014/3098Teklif fiyatı aşırı düşük olanlardan istenilen açıklama verilmez veya yeterli görülmezse teklif değerlendirme dışı bırakılır.
233İdare Mahkemeleri02.10.20142014/3060İdari şartnamede belgelerin ne şekilde sunulacağı açıkça belirtilmiş ise usulüne aykırı sunulan belgeler kabul edilmez ve usule uygun sunulması için bir imkan daha verilmez
234İdare Mahkemeleri02.10.20142014/3064Kurulunun verebileceği kararlar sınırlı sayı ilkesine tabidir.
235İdare Mahkemeleri01.10.20142013/866Aşırı düşük teklif itirazı incelenirken ihale dokümanının ilgili kısımlarının da irdelenmesi, Kurul’un inceleme yetkisini aştığı anlamına gelmez.
236İdare Mahkemeleri01.10.20142014/3049Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verilebilir.
237İdare Mahkemeleri30.09.2014 2014/1042Teklif fiyatı aşırı düşük olanlardan istenilen açıklama verilmez veya yeterli görülmez ise teklif değerlendirme dışı bırakılır.
238İdare Mahkemeleri29.09.2014 2014/1078İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
239İdare Mahkemeleri17.09.20142014/2941İş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunan istekliler bu durumun idare tarafından ispat edilmesi halinde ihale dışı bırakılırlar.
240İdare Mahkemeleri16.09.20142014/1148Teknik şartnamede özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına imkan vermeyen düzenlemelere yer verilmesi istisnaları olmakla birlikte hukuka uygun değildir.
241İdare Mahkemeleri11.07.20142015/80İdare, ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğunu gerektiği hallerde teknik görüş alarak tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kontrol etmelidir.
242İdare Mahkemeleri19.05.20142014/664Teklif dosyaları idari şartnamede belirtilen hususlara uygun hazırlanmalıdır.
243İdare Mahkemeleri08.04.20142014/428Teknik şartnamede yer alan belirsiz ifadeler sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını engelleyecek nitelikteyse ihalenin iptalini gerektirir.
244İdare Mahkemeleri20.02.20142014/3İdare aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirirken; belgelere dayanıp dayanmadığını, gerçekçi ve ikna edici olup olmadığını sorgulamalıdır.
245İdare Mahkemeleri18.10.2011 2011/1819Sermayenin yarısından fazla hissesine sahip olmayan kişi hakkında verilen yasaklama kararı ortağı olduğu şirket için uygulanmaz.
246İdare Mahkemeleri21.05.201542015/861Şikayet başvurusu hukuka aykırı işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren başlar.
247İdare Mahkemeleri2015/651İhale dokümanına ilişkin açıklama talep edilmesine istinaden idare tarafından yapılan açıklama ihale dokümanında değişikliğe sebep olmamalıdır.
248İdare Mahkemeleriaa2015/573İdare takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
249İdare Mahkemeleri2015/1817İş deneyim belgelerinde, salt belgeyi düzenleyenin sıfat ve imzasına yönelik verilmeyen apostil tasdik şerhinin bulunması belgenin geçersizliğine sebep olmaz.
Kamu ihaleleriyle ilgili kurum, mahkeme ve yüksek mahkeme kararları